Oldal kiválasztása

Adatvédelem

Az UD Magyar-Német Sportegyesület

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

(továbbiakban: Tájékoztató)

Hatályos: 2019. május 3. napjától

1.          Adatkezelő

AdatkezelőUD Magyar-Német Sportegyesület (korábbi neve: BME FUTSAL CLUB PRO Sportegyesület) (korábbi székhelye: 1141 Budapest, Gödöllői utca 47.; új székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.; nyilvántartási száma: 01-02-0013504; továbbiakban: Adatkezelő)
  
Adatkezelő képviselője és elérhetőségeiAz Adatkezelő által kijelölt Lambert Zoltán elnökségi tage-mail cím: zoltan.lambert@udse.hutelefonszám: +36-1-887-3765
  
Adatkezelőe-mail címe, telefonszáma és faxszámae-mail cím: info@udse.hu
telefonszám: +36-1-887-3765
  
Weboldalhttps://udse.hu/

2.          Fogalmak

A jelen Tájékoztató alkalmazása során

2.1       érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, így különösen, de nem kizárólag az a természetes személy, aki 

–        az Adatkezelő tagja és az Adatkezelő jogi személy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagjának képviselője;

–        mint a kiskorú törvényes képviselője az Adatkezelő által szervezett „Tehetségek Napja” rendezvényen való részvétel céljából a kiskorú adatainak megadásával előzetesen regisztrál a https://udse.hu/ weboldalon, továbbá a kiskorú;

–        postai úton, telefonon, e-mail-ben az info@udse.hu e-mail címre küldve adatai megadásával az Adatkezelőt megkeresi (pl. információkérés, tagfelvétel stb.).

2.2       személyes adat: bármely információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható érintettel kapcsolatos. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.3       egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

2.4       Adatkezelő: lásd a jelen Tájékoztató 1. pontja.

2.5       adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.6       adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozók listáját jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

2.7       hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2.8       Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

3.          Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata

Az Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelme iránt, valamint tiszteletben tartja az érintettek információs önrendelkezési jogát.

Az Adatkezelő – biztosítva az érintettek számára személyes adataik jogszerű és tisztességes, valamint átlátható módon történő kezelését – jelen Tájékoztatóban részletesen bemutatja adatkezelési gyakorlatát a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelési tevékenységekre vonatkozóan. Azon adatkezelések vonatkozásában, amelyek jelen Tájékoztatóban nem kerülnek bemutatásra, az Adatkezelő az adat felvételekor tájékoztatja az érintettet.

Az Adatkezelő rögzíti, hogy adatkezelési gyakorlata különösen, de nem kizárólag az alábbi jogszabályokra tekintettel került kialakításra:

–        az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR);

–        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény;

–        a sportról szóló 2004. évi I. törvény.

Az Adatkezelő fontosnak tartja, hogy adatkezelési gyakorlata a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen, valamint tartalmazza a Hatóság által megfogalmazott „best practice”-eket. Erre tekintettel az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát rendszeres időközönként felülvizsgálja.

A mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztató a https://udse.hu/ linken, továbbá nyomtatott formában az Adatkezelő mindenkori székhelyén érhető el.

4.          Alapelvek

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során betartja az alábbi alapelveket:

AlapelvHogyan valósul meg az alapelv az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatában?
  
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóságAz Adatkezelő az adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, az érintettek személyes adataik védelméhez való, valamint információs önrendelkezési jogát tiszteltben tartva jár el. Az Adatkezelő könnyen áttekinthető, jól olvasható táblázatos formában adatkezelési tájékoztatót készít adatkezelési tevékenységenként. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos tájékoztató az érintettek számára könnyen hozzáférhető legyen.
  
Célhoz kötöttségAz Adatkezelő adatkezelési tevékenységenként határozza meg, hogy az adatkezelésre milyen cél(ok)ból kerül sor, valamint, hogy az adatok egyes kategóriái milyen cél(ok)bólkerülnek kezelésre. Ezen cél(ok)tól eltérően az Adatkezelő személyes adatokat nem használ fel.
  
AdattakarékosságAz Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezeljen, amelyek az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán megjelölt cél teljesítéséhez szükségesek.
  
PontosságAz Adatkezelő a kezelt adatokat rendszeres időközönként felülvizsgálja, pontatlanság esetén azokat helyesbíti, vagy szükség esetén törli.
  
Korlátozott tárolhatóságAz Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolja. Az Adatkezelő az adatkezelés idejét adatkezelésenként meghatározza.
  
Integritás és bizalmas jellegAz Adatkezelő törekszik arra, hogy a megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
  
ElszámoltathatóságAz Adatkezelő felelős a jelen alapelveknek megfelelő adatkezelésért, továbbá az Adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. Ennek érdekében az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát törekszik minél részletesebben dokumentálni.


5.          Az érintett jogai és a joggyakorlás módja

5.1     Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog (hozzáféréshez való jog)Az érintettnek joga van hozzáférni az Adatkezelő által a rá vonatkozóan tárolt személyes adatokhoz, valamint joga van az alábbi információkat megkapni: –             a kezelt személyes adatok kategóriái, azok forrása;-             az adatkezelés célja, jogalapja;-             adatkezelés időtartama;-             az adatfeldolgozó személye és az általa végzett adatkezelési műveletek;-             adattovábbítás címzettje, jogalapja, továbbított adatok köre;-             adatvédelmi incidens, annak körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések;-             érintett jogai és a joggyakorlás módja.
  
Adathordozhatósághoz való jogAz érintett jogosult arra,  (i)          hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható (pl. .doc, pdfstb.) formátumban megkapja és (ii)         hogy ezeket az adatokat – anélkül, hogy az Adatkezelő akadályozná – egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak –             az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és-             az adatkezelés automatizált módon (tehát nem papír alapon) történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  
Helyesbítéshez való jogAz érintett – amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai hibásak, hiányosak vagy pontatlanok – jogosult felhívni az Adatkezelőt, hogy az adatokat helyesbítse, illetve javítsa ki.
  
Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: –             a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;-             az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;-             azt bíróság vagy a Hatóság elrendelte;-             az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;-             az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;-             az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte;-             a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek szerint törölni köteles, úgy az Adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy ezen személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (így például a keresőmotorok találati listájából való eltávolítását). Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez való jog alábbi korlátaira: –             a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése;-             a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy-             jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
  
Adatkezelés korlátozásához való jog (zároláshoz való jog)Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll: –             az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);-             az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;-             az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;-             az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével alapvetően az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
  
Tiltakozáshoz való jogAz érintett jogosult tiltakozni az adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), és felszólíthatja az Adatkezelőt arra, hogy szüntesse be az adatai kezelését, ha az adatait a következő célokra használják: –             a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;-             a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; –             törvényben meghatározott egyéb esetben. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a rá vonatkozó határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

5.2     A joggyakorlás módja

Hogyan gyakorolhatja jogait az érintett az Adatkezelővel szemben?–          írásban e-mail útján az info@udse.hu e-mail címre megküldve-          írásban postai úton a 1143 Budapest, Stefánia út 
101-103. címre megküldve-          személyesen szóban a 1143 Budapest, Stefánia út 101-103. szám alatt vagy telefonon a +36-1-887-3765 számon hétköznaponként 12 és 14 óra között A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait gyakorolhatja törvényes képviselője is.
  
  
Hány napon belül köteles intézkedni az Adatkezelő?Az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől/közlésétől számított 15 napon belül köteles intézkedni.
  
  
Milyen formában értesíti az Adatkezelő az érintettet?–          írásban e-mail útján megküldött kérelem esetén e-mail-ben, kivéve, ha az érintett kifejezetten másként kéri-          írásban postai úton megküldött kérelem esetén postai úton kivéve, ha az érintett kifejezetten másként kéri-          személyesen vagy telefonon szóban közölt kérelem esetében az érintett által megadott elektronikus vagy postai címre küldve
  
  
Milyen intézkedéseket tesz az Adatkezelő?Az Adatkezelő –          tájékoztatást nyújt,-          helyesbíti/törli/korlátozza (zárolja) az adatokat vagy-          egyéb lépéseket tesz a kérelemnek megfelelően, ha nem áll fenn kizáró ok. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről az érintetten kívül írásban értesíti azon személyeket, amely személyeknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, átadta. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt e címzettekről. Az értesítést az Adatkezelő mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  
  
Mi történik akkor, ha a joggyakorlás nem valósulhat meg?Adatkezelő legkésőbb a kérelem kézbesítésétől/beérkezésétől számított 15 napon belül arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg.
 
Az Adatkezelő köteles megjelölni –         annak ténybeli és jogi okát, hogy az érintett joggyakorlása miért nem valósulhat meg és-         az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket (a bírósághoz és a Hatósághoz fordulás lehetőségét).
  
Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak az érintettnek?1.        Bírósághoz fordulás joga Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 2.        Hatósághoz intézett panasz Az érintett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál cím:                   1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/ctelefon:              +36 (1) 391-1400fax:                    +36 (1) 391-1410weboldal:           http://www.naih.hue-mail cím:        ugyfelszolgalat@naih.hu
  

6.          Az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek

6.1     „Tehetségek napja” – toborzó / válogató rendezvény

Ki az érintett?Érintett az a kiskorú, akit törvényes képviselője az Adatkezelő által meghirdetett „Tehetségek napja” toborzó / válogató rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény) való részvétel céljából előzetesen a https://udse.hu/weboldalon regisztrál, illetve az a kiskorú, aki a Rendezvényen részt vesz. Érintett továbbá a kiskorú törvényes képviselője.
  
  
Mi az adatkezelés célja?Az adatkezelés célja:-         a Rendezvény biztonságos megszervezése és lebonyolítása;-         tehetség-kiválasztás;-         tehetség-kiválasztásról való értesítés (kapcsolattartás);-         nyereménysorsolás.
  
  
Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?Az Adatkezelő a Rendezvényre történő előzetes regisztráció során és a tehetség-kiválasztással összefüggésben az alábbi adatokat kezeli:
 
(i)       kiskorú törvényes képviselőjének neve (regisztráló személy)azonosítás, kapcsolattartás
  
(ii)      kiskorú törvényes képviselőjének telefonszámakapcsolattartás
  
(iii)     kiskorú törvényes képviselőjének e-mail címekapcsolattartás
  
(iv)    kiskorú neveazonosítás
  
(v)      gyermek születési idejecsoportbeosztás
  
(vi)    korosztálycsoportbeosztás
  
(vii)   kiskorú mióta focizikcsoportbeosztás
  
(viii)  klubátigazolás
  
(ix)    kiskorú posztjacsoportbeosztás
  
(x)      póló méretmegfelelő méretű póló kiosztása a Rendezvényen, nyereménysorsoláson nyertes részére megfelelő méretű mez átadása
  
(xi)    kiskorú lakcímeutazásszervezési feladatok előzetes felmérése
  
(xii)   oktatási intézmény neve és címeutazásszervezési feladatok előzetes felmérése
   
(xiii)  teljesítmény értékeléskiválasztás
  
(xiv)  adatkezeléshez történő hozzájárulás ténye (törvényes képviselő)hozzájárulás igazolása
  
  
Mi az adatok forrása?Az adatokat a kiskorú törvényes képviselője bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére a https://udse.hu/weboldalon található online űrlap (előzetes regisztráció) kitöltésével.
  
  
Kik kezelik az adatokat?Az adatokat Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkavállalói / megbízottjai ismerhetik meg és kezelhetik, amely munkavállalók / megbízottak munkaköri kötelezettsége / feladata az adatkezelési cél(ok) megvalósításában való közreműködés.
  
  
Mi az adatkezelés jogalapja (jogszerűség)?Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. Erre tekintettel –         https://udse.hu/ weboldalon található online űrlapot (előzetes regisztráció) a kiskorú törvényes képviselőjének kell kitölteni;-                az Adatkezelő külön felhívja a törvényes képviselőket arra, hogy a Rendezvényre gyermeküket kísérjék el.
  
  
Az érintett visszavonhatja-e hozzájárulását az adatkezeléshez?Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  
  
Adatszolgáltatás jellegeAz adatszolgáltatás (előzetes regisztráció) a Rendezvényen való részvétel feltétele, annak hiányában a kiskorú nem vehet részt a Rendezvényen.
  
  
Mi az adatkezelés időtartama?Azon érintettek vonatkozásában, akik nem kerülnek kiválasztásra, az adatok az erről történő értesítés megküldésével egyidejűleg kerülnek törlésre. Azon érintettek esetében, akik kiválasztásra kerülnek, az adatok a tagsági vagy más jogviszony létesítéséig kerülnek kezelésre (az érintettek a további adatkezelésről a tagsági vagy más jogviszony létesítésével összefüggésben történő adatfelvételkor kerülnek tájékoztatásra). Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között nem jön létre tagsági vagy más jogviszony, az adatok az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon, de legkésőbb 60 napon belül automatikusan törlésre kerülnek.
  
  
Folyamatleírás–         A törvényes képviselő saját és a kiskorú adatainak megadásával előzetesen regisztrál a https://udse.hu/weboldalon.-         Az Adatkezelő a kiválasztás eredményéről e-mail útján értesíti a törvényes képviselőt.

6.2     Információkérés/adás

Ki az érintett?Az a természetes személy, aki az Adatkezelőt postai úton, telefonon, e-mail-ben az info@udse.hu e-mail címre küldve vagy a weboldalon keresztül adatai megadásával az Adatkezelőt megkeresi (pl. információkérés).
  
  
Mi az adatkezelés célja?Az adatkezelés célja az érintett által feltett kérdés megválaszolása / információ nyújtása és kapcsolattartás.
  
  
Kezelt adatok köre és céljanév (kötelezően megadandó)azonosítás
  
e-mail címkapcsolattartás
  
telefonszámkapcsolattartás
  
kérdés tartalmaválaszadás
  
válasz tartalma / információadásválaszadás
  
  
Mi az adatok forrása?Az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.
  
  
Kik kezelik az adatokat?Az adatokat Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkavállalói / megbízottjai ismerhetik meg és kezelhetik, amely munkavállalók / megbízottak munkaköri kötelezettsége / feladata az adatkezelési cél(ok) megvalósításában való közreműködés.
  
  
Mi az adatkezelés jogalapja (jogszerűség)?Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
  
  
Az érintett visszavonhatja-e hozzájárulását az adatkezeléshez?Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  
  
Adatszolgáltatás jellegeAz adatszolgáltatás az információkérésnek / információ nyújtásának nem előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Adatkezelő nem tudja megválaszolni az érintett által feltett kérdést / nem tud információt adni az érintettnek (pl. kapcsolattartásra vonatkozó adat megadásának hiányában).
  
  
Mi az adatkezelés időtartama?Az Adatkezelőhöz intézett kérdés teljes körű megválaszolásáig / információ teljes körű nyújtásáig.
  
  
Folyamatleírás–        Az érintett személyesen / telefonon / e-mailben / postai úton személyes adatainak (neve és választása szerinti elérhetősége) megadása mellett kapcsolatba lép az Adatkezelővel abból a célból, hogy információt kérjen az Adatkezelőtől.-        Az érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő vele az általa választása szerint megadott elérhetőségen – telefonszám / e-mail cím / levelezési cím – kapcsolatba lépjen a kérdés megválaszolása / információadás céljából.-        Az Adatkezelő az érintett részére az általa választása szerint megadott elérhetőségen megválaszolja az érintett kérdését / információt ad.

6.3     További adatkezelések

Azon adatkezelések vonatkozásában, amelyek jelen Tájékoztatóban nem kerülnek bemutatásra, az Adatkezelő az adat felvételekor tájékoztatja az érintettet.

7.          Adattovábbítás

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a jelen Tájékoztató 1. számú mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozó(k) felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozó(k) tevékenységéért.

Az Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat személyes adatot.

8.          A https://udse.hu/ weboldal süti (cookie) kezelése

Az Adatkezelő sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a weboldal felépítését, tartalmát a látogatók számra optimalizálja. Az Adatkezelő által használt sütik:

–         teljesítményt növelő sütik: ezen sütik célja, hogy a weboldal felépítése minél praktikusabb legyen a látogatók számára

és

–         statisztika készítésére használt sütik: ezek a sütik a Google Analytics saját sütijei, amelyeknek köszönhetően az Adatkezelő anonim statisztikát kap a látogatók tevékenységéről az oldalon. Ezeknél a sütiknél egyedi azonosítót kapnak a felhasználók, amelyek általunk személyhez nem köthetők, azokkal a látogató számunkra nem beazonosítható.

Az oldalon használt sütik a látogatók személyes adatainak gyűjtésére és az alkalmazott sütik a látogatók személyének beazonosítására nem alkalmasak. Az Adatkezelő a látogatóról nem tárol személyes adatokat és nem végez remarketing kutatást szokásaik felmérésre. Személyes adatok szerzésére alkalmas saját sütiket a weboldalon az Adatkezelő nem alkalmaz.

9.          Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket (pl. álnevesítés; titkosítás, az érintett rendszerek folyamatos bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és ellenálló képességének biztosítása, az érintett rendszerek tesztelése, felmérése, értékelése) hajt végre annak érdekében, hogy megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon. Az Adatkezelő továbbá törekszik arra, hogy a személyes adatok biztonságát szolgáló technikai és szervezési intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor a technika mindenkori fejlettségére tekintettel legyen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

–             a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök fizikai és logikai védelméről;

–             az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített kezeléséről;

–             az adatállományok vírusvédelméről.

1. számú melléklet – Adatfeldolgozók

Nákovics László egyéni vállalkozó (adószáma: 68558699143; nyilvántartási száma: 51919669)

https://udse.hu/ weboldallal kapcsolatos technikai háttér biztosítása, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása

ALT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 95.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-072469)

szerver és e-mail fiók szolgáltatás

Versanus Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-738703)

szerver és e-mail fiók szolgáltatás